Các nguồn thông tin của chiến dịch

Tải xuống và chia sẻ các nguồn thông tin chiến dịch của chúng tôi.

Trang thông tin (PDF)

Video mạng xã hội (1920 x 1080 px)

Hình ảnh mạng xã hội (1080 x 1080 px)

Thông tin thêm

Nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn và truy cập Chăm sóc Giảm nhẹ Úc tại đường dẫn dưới đây.